Verhuislift huren? Bel 085 3013 815

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGOFFERTEAAN.NL

  1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: a) “Website”: verwijst naar de affiliate website voor het aanvragen van offertes van particulieren bij bedrijven. b) “Gebruiker”: verwijst naar een natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en een offerteaanvraag indient. c) “Bedrijf”: verwijst naar het bedrijf dat op de Website wordt vermeld en waarbij de Gebruiker een offerte aanvraagt. d) “Partijen”: verwijst gezamenlijk naar de Gebruiker en het Bedrijf.
  2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en alle daaruit voortvloeiende offerteaanvragen. 2.2 Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker in met deze algemene voorwaarden.
  3. Offerteaanvragen 3.1 De Website fungeert als tussenpersoon tussen de Gebruiker en het Bedrijf en vergemakkelijkt het indienen van offerteaanvragen. 3.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie bij het indienen van een offerteaanvraag. 3.3 Het Bedrijf is verantwoordelijk voor het opstellen van de offerte en het communiceren daarvan aan de Gebruiker.
  4. Aansprakelijkheid 4.1 De Website biedt geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, kwaliteit of nauwkeurigheid van de offertes verstrekt door het Bedrijf. 4.2 De Gebruiker erkent dat de Website niet aansprakelijk is voor enige schade, verlies of geschil voortvloeiend uit de offerteaanvraag of de relatie tussen de Gebruiker en het Bedrijf.
  5. Intellectuele eigendom 5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en logo’s, blijven eigendom van de Website of de respectieve eigenaars.
  6. Privacy 6.1 De Website verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Raadpleeg het privacybeleid van de Website voor meer informatie over het verzamelen, gebruiken en beschermen van persoonsgegevens.
  7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 7.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Website is gevestigd, tenzij dwingende wettelijke                 bepalingen anders vereisen.

  1. Wijzigingen en aanvullingen 8.1 De Website behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. 8.2 Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zullen van kracht worden zodra ze op de Website worden gepubliceerd.
  2. Overige bepalingen 9.1 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. 9.2 Het nalaten van de Website om enig recht of bepaling uit deze algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

Onderhouden door: Verhuisservice Nederland